ZPŮSOB REZERVACE:
Telefonicky Vám můžeme sdělit pouze předběžnou informaci o dostupnosti požadovaných kapacit. Rezervaci můžete považovat za závaznou až po obdržení písemného potvrzení objednávky z adresy recepce@sporthoteldm.cz a Vaším následným odsouhlasením v písemné podobě.

Platební podmínky:
Úhrada zálohové platby je požadována po dokončení závazné rezervace. Přijímáme hotovost (CZK, EUR). V případě platby na specifické fakturační údaje (IČO) je nutná domluva předem. Tato zálohová platba slouží pro případné storno poplatky dle níže uvedených storno podmínek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Storno podmínky pro jednotlivce, páry, rodiny s dětmi:
Zrušení rezervace základního pobytu
26 dní před termínem příjezdu bez storno poplatku
25 - 20 dní před termínem příjezdu 50% ze zaplacené zálohy
19 - 15 dní před termínem příjezdu 80% ze zaplacené zálohy
14 - 5 dní před termínem příjezdu 100% ze zaplacené zálohy
4 - 0 dní před termínem příjezdu 100% z celkové ceny pobytu

Storno podmínky pro silvestrovský balíček
Zrušení rezervace 40 dní před termínem příjezdu bez poplatku.
39 - 30 dní před termínem příjezdu 50% ze zaplacené zálohy.
29 - 21 dní před termínem příjezdu 80% ze zaplacené zálohy.
20 - 15 dní před termínem příjezdu 100% ze zaplacené zálohy.
14 - 0 dní před termínem příjezdu 100% z celkové ceny pobytu.
V případě dřívějšího odjezdu a zkrácení svého předem objednaného pobytu je účtován storno poplatek ve výši 100%.

Storno podmínky pro skupiny nad 15 osob:
Zrušení rezervace
31 dní před termínem příjezdu bez storno poplatku
30 - 21 dní před termínem příjezdu 50% ze zaplacené zálohy
20 - 10 dní před termínem příjezdu 100% ze zaplacené zálohy
9 - 0 dní před termínem příjezdu 100% z celkové ceny pobytu

Pokud zákazník nebude moci z vážných důvodů (onemocnění či jiná událost) realizovat svůj pobyt v původním termínu, je možné po předchozí individuální domluvě s recepcí původní objednávku pobytu přesunout na náhradní termín (možnost čerpání do 6 měsíců po původním termínu). Náhradní termíny nejsou nabízeny v době víkendů, školních prázdnin a státních svátků. Po zrušení rezervace (písemnou či ústní formou) již není možné objednávku obnovit na původní termín.

V případě dřívějšího odjezdu a zkrácení svého předem objednaného pobytu je účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny pobytu. Pokud host nenastoupí svůj pobyt v den plánovaného příjezdu do 23:59 hodin, ubytovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky ubytování bez nároku na vrácení zálohové platby. Pozdější příjezd (po plánovaném datu příjezdu) je možný pouze po písemné domluvě s recepcí.

REKLAMAČNÍ ŘÁD:
Hotelu na Větráku, sídlem Foerstrova 970/1, Olomouc 779 00, IČO: 06788645 (dále jen "hotel Sport").

1. Předmět
1.1. Tento reklamační řád upravuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti hotelu Sport za vady pobytu, poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování (dále také jen „reklamace“).

2. Uplatňování reklamací
2.1. V případě vadně poskytnutých služeb nebo služeb, které byly prokazatelně objednány a potvrzeny, avšak neposkytnuty, vzniká zákazníkovi právo reklamace. Práva z vadného plnění zákazník uplatňuje v provozovně Nutrend World, kde reklamované služby či zboží zakoupil.

2.2. Zákazník je povinen vytknout vadu poskytovaných služeb včas, bez zbytečného odkladu, vedení hotelu na telefonním čísle +420 725 044 930 nebo písemnou formou na e-mail recepce@sporthoteldm.cz. Nevytkne-li zákazník vadu poskytovaných služeb bez zbytečného odkladu, nemůže mu být reklamace uznána. Neprodlené vytknutí vady (uplatnění reklamace) na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.

2.3. Nebudou-li práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději do 24 hodin ode dne poskytnutí služby, zaniknou. Stravu lze reklamovat pouze před jejím zkonzumováním. Při reklamaci poskytovaných služeb musí host vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

2.4. Reklamaci musí zákazník uplatnit ústně na telefonní lince +420 725 044 930 (při neodkladných závadách) nebo na e-mailové adrese recepce@sporthoteldm.cz.

2.5. Klient ztrácí nárok na slevu z ceny, jestliže uplatní reklamaci na vadu služeb až po částečném či úplném využití služeb.

3. Vyřizování reklamací

3.1. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění související se službami, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, vedoucí provozovny poskytující předmětné služby nebo jiný pověřený zaměstnanec je povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.

3.3. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.1 reklamačního řádu.

4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací
4.1. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, předložit reklamované zboží, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit pověřenému zaměstnanci přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

5. Způsoby vyřízení reklamace
5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo reklamovaného zboží, nebo v případech, kdy je to možné, i k poskytnutí náhradní služby či výměny zboží.

5.2. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

5.4. V případech, kdy se reklamace týká závad pokoje hosta technického charakteru, které nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přestěhováním hosta na jiný pokoj.

5.5. V případě, kdy se v rámci reklamačního řízení zjistí, že smluvně sjednaná a/nebo jinak požadovaná služba byla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množství nebo úrovni, nebo byla oprávněným zaměstnancem odmítnuta z důvodných pochybností o zdravotním stavu hosta, zejména proto, že vyžadovaná služba není pro hosta ze zdravotního hlediska vhodná, na což byl host pracovníkem upozorněn, je reklamace posouzená jako nedůvodná a je postupováno dále dle odst. 5.2. tohoto článku.

5.6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu hotelu Sport nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a hotelem Sport zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.rezervace novinky e-mailem facebook instagram